Pravidla a nápověda aukčního systému Marold

1. Práva a povinnosti dražitele

Každý dražitel má zákonnou povinnost se zaregistrovat. Dražitel musí být starší 18 let. Údaje poskytnuté pro registraci slouží pouze pro interní potřeby aukce Galerie Marold a bude s nimi nakládáno v souladu s platnými zákony ČR a nebudou poskytovány třetím osobám.

Po řádně provedené (on-line) registraci se provádí ověření dražitele pomocí univerzálního dražebního kódu, který bude zaslán uživateli na uvedenou adresu při registraci. Po obdržení dopisu se může dražitel pomocí svého uživatelského hesla a zaslaného dražebního kódu (dále jen DK) přihlásit do aukce. Během celé dražby bude veřejně viditelná pouze přezdívka (uživatelské jméno) dražitele, který na danou položku provedl příhoz.

Svou registrací účastník automaticky souhlasí s níže uvedenými aukčními podmínkami a dražebním řádem. Teprve po řádné registraci (včetně ověření) může činit příhozy a nakupovat prostřednictvím naší aukce. Každý již zaregistrovaný dražitel je povinen sledovat aktuální aukční podmínky či případné změny v dražebním řádu a řídit se jimi.

V některých případech může Galerie Marold dražitele oslovit e-mailem a písemně ho vyzvat k nové registraci za účelem zajištění jeho anonymity pod jiným DK. Novou registraci je takto oslovený dražitel povinen učinit neprodleně. V případě, že nebude nová registrace provedena ze strany dražitele do 3 dnů od data výzvy, nebo bude-li to ze strany provozovatele aukce nutné, přeregistruje galerie Marold již zaregistrovaného dražitele tak, aby jeho DK byl změněn. V těchto případech zůstávají přihlašovací údaje dražitele stejné, pouze se mění DK účastníka dražby.

Po ukončení dražby je vydražiteli automaticky zaslán e-mail s oznámením o vydražení položky. Částku, za níž byl předmět vydražen, je vydražitel povinen do 14 dnů od ukončení aukce uhradit. V případě nezaplacení vydražené položky bude tento dražitel z dalších aukcí vyřazen a zároveň se ani nadále nesmí pokoušet o novou registraci pod jiným DK ani nesmí požádat jinou osobu, aby se za něj zaregistrovala a dražila. Nepřevzaté a neuhrazené předměty může Galerie Marold zařadit zpět do dražby či je odprodat jinak.

Účastníky dražby mohou být pouze osoby způsobilé k právním úkonům. Dražit nesmí nezletilé nebo fyzické osoby, které byly zbaveny způsobilosti k právním úkonům nebo jejichž způsobilost k právním úkonům je omezena. Je-li předmětem dražby spoluvlastnický podíl na věci, který tyto osoby mají, podmínkou je, že musejí být zastoupeny zákonným zástupcem nebo opatrovníkem.

Dražby se nesmějí aktivně účastnit osoby, které nemohou nabývat vlastnictví a práv k předmětům dražby. Dále osoby, na jejichž majetek byl prohlášen konkurs nebo vůči nimž byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku anebo ohledně jejichž majetku bylo opětovně potvrzeno nucené vyrovnání, a to po dobu tří let od zrušení konkursu, jeho zamítnutí pro nedostatek majetku nebo do tří let od ukončení opětovného vyrovnání.

Aukce se nesmějí aktivně účastnit navrhovatelé dražby, osoby jim blízké ani vydražitel, který způsobil zmaření předchozí dražby. Zároveň nikdo nesmí dražit za osoby uvedené v tomto odstavci.

2. Pravidla aukce

Aukce Galerie Marold probíhá jakožto internetová dražba. Tím se rozumí prodej položek prostřednictvím webových stránek. Vydražitelem a novým majitelem předmětu se stává ten účastník, který provede v čase a termínu dané aukce nejvyšší příhoz a posléze částku zaplatí.

Aukční předměty s popisem a označením vyvolávací ceny budou draženy v pořadí (den, čas), které jsou uvedeny na internetových stránkách aukce Galerie Marold.

V případě výpadku serveru, elektrického proudu či živelné pohromy nebo v případě závažného protiprávního jednání vlastníka předmětu si Galerie Marold vyhrazuje právo aukci draženého předmětu zrušit či změnit její termín. Dále Galerie Marold neručí za potíže s připojením k internetu na straně dražitele.

Drobná poškození odpovídající běžnému opotřebení exponátů jako je například jemné poškození rámů, přirozená krakeláž olejomaleb, zažloutlý papír starších tisků a kreseb, malé restaurátorské zásahy apod., se v popisu neuvádějí. Blíže se specifikují pouze ta poškození, která ovlivňují uměleckou hodnotu předmětu. K ušetření si případných nedorozumění je nejlepší si předem draženou položku osobně prohlédnout. Díla prohlášená za kulturní památku lze vyvést pouze se souhlasem příslušných orgánů.

Nabízené předměty je možné si před aukcí prohlédnout v předem stanovených termínech v Galerii Marold, Rytířská 6, 110 00, Praha 1.

Uplatnit reklamaci na vydražený předmět z důvodu vážného podezření nebo obavy ze zakoupení falza má dražitel právo do tří pracovních dnů od okamžiku převzetí položky a uhrazení hotově či na účet Galerie Marold. V takovém případě je však dražitel povinen do následujících 14 kalendářních dnů od okamžiku reklamace doručit k rukám provozovatele aukce písemný znalecký posudek od soudního znalce v oboru výtvarné umění, který bude jednoznačně dokazovat a vysvětlovat, že se jedná o padělek.

Dražitel v internetové aukci má právo kdykoliv v průběhu aukce podat na konkrétní položku svoji nejvyšší nabídku (takzvaný limit) a nečekat až na konec dražby. V takovém případě, kdy se dražitel rozhodne stanovit výši limitu, bude systém automaticky dražit ve prospěch dražitele, který zadal limitní částku, až do předem stanovené výše. V praxi to znamená, že pokud je například stanoven na určitou položku limit 15.000,-Kč a nejvyšší příhoz od jiného dražitele činí 7500,-Kč, systém automaticky vydraží položku ve prospěch zadavatele limitu za cenu 8000,-Kč.

Dražitel může své limity podávat osobně přímo v Galerii Marold nebo písemně, telefonicky či e-mailem. Vždy je nutné konkrétně určit výši svého limitu a položku, o níž má zájem. Galerie Marold se zavazuje, že výše podaných limitů nebude veřejně zobrazena (do okamžiku přehození této maximální ceny). Po ukončení dražby bude archivována v databázi naší galerie pro případnou zpětnou kontrolu v případě žádosti některého ze zaregistrovaných dražitelů. Při dražbě na limit není povinností dražitele skládat předem finanční zálohu. Maximální výše limitu je však závazná a dražitel je povinen v případě, že bude nejvyšším přihazujícím aukční síni končenou cenu i s aukční provizí do 14 kalendářních dnů od okamžiku vydražení uhradit.

V případech kdy se sejdou dvě přihlášky dražby na limit na stejnou položku i s identickou limitní částkou, program učiní jeden příhoz přes limit pouze prvnímu zaregistrovanému dražiteli s limitem. Dražitel, který určí limitní částku musí tedy počítat s možností (ve vyjímečných případech) navýšení svého limitu o jeden příhoz. Rozhoduje vždy přesný čas a den, kdy byl limit odeslán k zaregistrování. Stane-li se, že na jednu položku jsou dva a více limity, program vybere vždy dvě nejvyšší nabídky a pokračuje automaticky v dražbě předmětu s navýšenou částkou a draží se i nadále pokud dojde k přihození další nejvyšší nabídky. Pakliže byl dražitelův limit překonán, může zvýšit svůj limit nebo dále přihazovat osobně. Dražitel může v průběhu dražby kdykoli zvýšit svůj předchozí limit.

Dražba předmětu bude ukončena dle předem stanoveného času a data. Avšak je-li proveden příhoz během posledních 3 minut aukce, je plánovaný čas ukončení prodloužen o 3 minuty. Čas ukončení aukce je prodlužován tak dlouho, dokud jsou činěny příhozy. Pro účastníky aukce se doporučuje předem přesně seřídit aktuální čas na svém počítači. Příhozy mohou být libovolné, ale ne nižší, než je minimální výše příhozu. Při každém příhozu trvá několik sekund, než se jeho příhoz zobrazí pro další dražitele. Předmět, který nebyl v dražbě vydražen může Galerie Marold na žádost dražitele zařadit na konec dražby a opakovat dražbu tohoto předmětu. Této dražby se mohou zúčastnit ostatní dražitelé.

Standardní výše příhozu k draženým položkám je automaticky určována programem serveru, který je naprogramován identicky s minimální výší příhozu. Učiní-li dražitel vyšší příhoz k dražené položce než je standardní příhoz, program následující příhozy akceptuje jako závazné. Proto pokud dražitel učiní vyšší příhoz omylem, není možno tento příhoz anulovat. Vydražitel je pak povinen (pokud takto učiněný příhoz nebude převýšen jiným dražitelem) tuto položku uhradit za předpokladu, že konečná cena nepřevyšuje výrazně odhadní cenu položky nebo cenu běžnou na trhu s výtvarným uměním. Pakliže cena vydražené položky přesáhne výrazně výši ceny, která je na trhu běžná, vydražitel není povinen tuto položku zaplatit. Zároveň však není uznán jako vydražitel daného díla a Galerie Marold může případně položku zařadit zpět do dražby s původní vyvolávací cenou. Případně může tuto položku nabídnout ke koupi jiným dražitelům, kteří měli o položku v dražbě zájem.

Galerie Marold se zavazuje ke všem obrazům prodaným v aukci s vyšší vyvolávací cenou než 20 000,- Kč vystavovat CERTIFIKÁT O PRAVOSTI DÍLA. Zde budou uvedeny informace týkající se stručného popisu a stavu obrazu, číslo položky, technika malby, rozměr díla, případně datace díla, název díla, fotografie díla, podpis zaměstnance a razítko aukce Galerie Marold. Zároveň si Galerie Marold vyhrazuje právo užívat otazníku u jména v popisce položky v těch případech, pokud se jedná o pravděpodobného autora, či okruh autora. K dílům autorů v popisu položky v aukci označené s otazníkem certifikát o pravosti díla galerie nevystavuje.

3. Stanovení minimální výše příhozů

Minimální příhoz činí:

100,- Kč při okamžité dražební ceně méně než 5000,- Kč
500,-Kč při okamžité dražební ceně alespoň 5000,- Kč, ale méně než 20 000,-Kč
1.000,- Kč při okamžité dražební ceně alespoň 20.000,- Kč, ale méně než 100.000,- Kč
5.000,- Kč při okamžité dražební ceně alespoň 100.000,- Kč, ale méně než 500.000,- Kč
10.000,- Kč při okamžité dražební ceně alespoň 500.000,- Kč a více.

Dražitel je povinen dodržet postup úhrady vydraženého předmětu dle dražebního řádu aukce Galerie Marold.

4. Platební podmínky

Nabízený předmět je prodán dražiteli s nejvyšší nabídkou. Kupujícímu (dražiteli) je účtována k výsledné ceně aukční provize ve výši 15% z dosažené ceny (vč. DPH) . Ta se zaokrouhluje na celých 50 Kč nahoru. Potvrzení o zaplacení je součástí dokladu o zaplacení kupní ceny.

Platba musí být provedena nejpozději do 14 dnů od ukončení dražby nebo 10 dnů ode dne zaslání dokladu o zaplacení Galerii Marold, a to v hotovosti na adrese sídla galerie: Rytířská 6, Praha 1, 110 00 nebo bankovním převodem na účet.

V okamžiku uhrazení dosažené ceny s aukční provizí se stává příslušný vydražitel vlastníkem předmětu a na místě si ho může převzít. Vydražený předmět může být předán pouze vydražiteli nebo osobě s (notářsky ověřenou) plnou mocí od vydražitele. Zahraniční zákazníci si mohou převzít vydraženou položku osobně nebo nechat poslat na dobírku. Cena za přepravu předmětu dražby se určuje dle aktuálních ceníků smluvních přepravců dražebníka. Za případné poškození či ztrátu předmětu při přepravě nese zodpovědnost přepravce.

Aukční síň Galerie Marold si vyhrazuje právo rozhodnout dle svého uvážení, který předmět může být doručován přepravcem "na dobírku" (rozhoduje velikost, hmotnost, křehkost a historická cena předmětu). V některých případech tak může doporučit osobní převzetí.

Zakoupené předměty budou vydány ihned po zaplacení. Kupující obdrží doklad o nabytí vlastnictví. V případě včasného nevyzvednutí je uskladnění vydražených předmětů bezplatné po dobu 14 dní ode dne vydražení. Po této lhůtě bude účtováno skladné ve výši 1% za každý den z celkové ceny každé jedné vydražené položky. Dražitelé, kteří nedodrží podmínky aukční vyhlášky budou z aukce vyloučeni.

5. Závěrečná ustanovení

Údaje v popisu položek jsou prováděny odborníky Galerie Marold, přesto však nemůže být správnost těchto zkoumání zaručena. Jména, která jsou uvedená s otazníkem v popisu položky jsou považována pouze jako pravděpodobný autor či jeho okruh. Každý dražitel má možnost si předmět, o který má zájem, předem při osobní návštěvě Galerie Marold pečlivě prohlédnout a odborně posoudit dle svých zkušeností a znalostí ve stanovených termínech před danou aukcí. Případně si může před dražbou předmětu zajistit předběžný znalecký posudek od znalce, kterého si přizve k prohlídce předmětu. Galerie Marold si vyhrazuje právo neakceptovat názor takto přizvaného znalce a položku nadále nabízet v dražbě. Pouze v případě písemného znaleckého posudku soudního znalce v oboru výtvarného umění označující dražený předmět jako dobovou kopii, falzum, padělek apod. s negativním názorem může Galerie Marold položku z dražby vyjmout.

Veškeré služby poskytované dražebníkem na základě těchto dražebních podmínek nebo na základě smluv o provedení dražby uzavřených s vlastníky dražených předmětů se pro daňové účely považují za poskytnuté dnem předání předmětu dražby vydražiteli. Vlastnické právo na vydražený předmět přechází na vydražitele okamžikem uhrazení předmětu a převzetím.

(Kurz použitý k přepočtu cen do CZK/EUR je orientační, aktuální cena se určuje při provedení platby dle reálného kurzu daného dne.)